תקנון מפלגת אחי ישראלי

דברי הסבר לתקנון

מפלגת אחי ישראלי רואה בשיתוף כלל הציבור בכלל ואת חברי המפלגה בפרט, ערך חשוב לפעילותה. תקנון זה תוכנן להביא ערך זה לידי ביטוי, מבלי להפחית מהאחריות המוטלת על מובילי המפלגה להנהיג אותה ולכוון את פעילותה.

ערך השיתוף בא לידי ביטוי במנגנוני המנהיגות המשתפת השזורים בתקנון. בין היתר ימונו נציגים (רכזי קהילות) שיהיו חלק מההנהלה ותפקידם יהיה לאפשר קשר רציף בין ההנהלה לכלל חברי המפלגה והציבור, ולהביא לידי ביטוי את עמדות החברים בקבלת ההחלטות של ההנהלה. להנהלה מוקנות סמכויות ניהול רחבות, אולם בהחלטות עקרוניות נדרשת ההנהלה לקבל את אישור המועצה להמלצותיה. המועצה מורכבת ממייסדי המפלגה ומחברי מפלגה נוספים. כל ההחלטות
והדיונים של המפלגה יכולים להיעשות בשלל כלים טכנולוגיים. כל זאת על מנת לקיים איזון ראוי בין מנהיגות אחראית, חרוצה ויעילה לשותפות מתמשכת עם כלל הציבור וחברי המפלגה.

תקנון מפלגת "אחי ישראלי"

א. מטרות המפלגה

1 .מפלגת "אחי ישראלי" הינה בית פוליטי חדש המבוסס על פוליטיקה של טוב משותף – מתינות, כבוד הדדי וחתירה להסכמות. מפלגת "אחי ישראלי" תרתום אנשי עשייה מצדדים שונים של החברה הישראלית למהלך פוליטי משותף. בראייתנו "שונות היא כוח – והחיבור זה הסיפור".

2 .מטרות המפלגה:

א. לפעול לקידום אסטרטגיה חברתית-כלכלית-סביבתית משותפת, המבוססת על צמיחה מכלילה ותכליתה שוויון הזדמנויות, צמצום פערים וקיום בכבוד לכל אזרח ואזרחית. בראייתנו החינוך הוא ערך יסודי ומכשיר מרכזי לשינוי חברתי, ונתמקד בו. אנו רואים בקידום הנגב והגליל יעד מרכזי באסטרטגיה זו. נקדם תכנית לתיקון חברתי שתתעדף את הפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל.
ב. לפעול לקידום החיים המשותפים בישראל כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית. לאפשר לקהילות השונות לשמר את זהותן מתוך הכרה באחר, כבוד הדדי והקפדה על אי כפייה.
ג. לפעול על פי הערך "בקש שלום ורדפהו": לצד ביצור ביטחונה של ישראל, נפעל באופן יזום ומחדש לקידום הסכם שלום והסדרים לסיום הסכסוך עם שכנינו, תוך הבנת הצורך בפשרות משני הצדדים.
ד. לפעול למיגור השחיתות האישית והמוסדית בישראל.

3 .המפלגה רואה בשיתוף הציבור עקרון יסוד לדרך התנהלותה. תקנון המפלגה ודרך קבלת ההחלטות בה יבטאו גישה של "מנהיגות משתפת".

ב. חברות במפלגה

1 .חבר /ת מפלגה יכול/ה להיות כל אזרח/ית הכשיר/ה לפי חוק המפלגות תשנ"ב – 1992 (להלן: "החוק") ואשר בקשתו תאושר על ידי ועדה שתוסמך על ידי הנהלת המפלגה ושאינו/ה חבר/ה במפלגה אחרת.
2 .המפלגה תנהל פנקס לרישום חברי/ות המפלגה כחוק.
3 .מייסדי המפלגה החתומים על הבקשה לייסוד המפלגה הינם חברים במפלגה לכל דבר ועניין.
4 .להנהלת המפלגה או מי שיוסמך על ידה כאמור בסעיף 1 ,הסמכות לאשר ו/או לדחות בקשה לחברות במפלגה והינה הגורם אשר באחריותו להסדיר את רישום חברי המפלגה, לנהל פנקס לרישום חברי המפלגה כחוק ולגבות דמי חבר.

ג. זכויות וחובות החבר

1 .חבר/ת המפלגה זכאי/ת להשתתף ולהצביע בהצבעות שעליהן תחליט הנהלת המפלגה, לקחת חלק פעיל בקבלת ההחלטות במפלגה וליזום מהלכים בתחום התקנון ומדיניות המפלגה, והכל בהתאם לפרק יב' (מנהיגות משתפת).
2 .חבר/ת המפלגה זכאי/ת לבחור ולהיבחר מטעם המפלגה בכפוף להוראות תקנון זה.
3 .חבר/ת המפלגה ת/יפעל לקידום מטרות המפלגה, ת/יסייע במערכות הבחירות ות/יפעל להצלחת רשימת המועמדים שתוגש מטעמה של המפלגה.
4 .גובה דמי החברות יקבעו על ידי הנהלת המפלגה.
5 .לא ניתן לשלם דמי חברות בעבור אדם אחר למעט בן משפחה מדרגה ראשונה.
6 .תשלום דמי החברות יתבצע באחד מהאמצעים הבאים: כרטיס אשראי, המחאה בנקאית, או הוראת קבע אישית ולא יבוצע תשלום במזומן.

ד. פקיעת חברות

החברות במפלגה פוקעת במקרים הבאים:
1 .במות החבר/ה.
2 .בפרישתו/ה מן המפלגה, כאשר הודעת הפרישה תינתן בכתב.
3 .בהוצאתו/ה מן המפלגה על ידי בית הדין של המפלגה.
4 .במקרה של אי תשלום דמי החברות במועד שקבעה ההנהלה, לאחר שנשלחה אזהרה וניתנה לחבר/ה הזדמנות לשלם את דמי החבר.
5 .במידה והורשע/ה בעבירה שיש עמה קלון.
6 .בית הדין מוסמך להוציא חבר/ה מן המפלגה לבקשת ההנהלה בנסיבות בהן החבר/ה פוגע/ת במטרות המפלגה לרבות בנסיבות של אי שמירה על טוהר מידות.
7 .לא תתקבל החלטה על הוצאת חבר/ת מפלגה, אלא לאחר שניתנה להם הזדמנות להשמיע את טענותיהם בפני בית הדין של המפלגה.

ה. מייסדי המפלגה

1 .מייסדי המפלגה יהיו כל החתומים על הבקשה לייסוד המפלגה.
2 .המייסדים החתומים על הבקשה לייסוד המפלגה, הינם חברים במפלגה לכל דבר ועניין.

ו. מועצת המפלגה

1 .מועצת המפלגה הראשונה תמנה כ-120 חברים/ות ותכלול, בין היתר, חברי/ות מפלגה מבין מייסדי המפלגה, את חברי/ות המפלגה ששימשו בתפקידים פעילים ו/או לוקחים/ות חלק פעיל במפלגה כיום ו/או חברים/ות אחרים/ות הפעילים במסגרות ציבוריות, נציגי/ות ארגונים חברתיים, נציגי/ות ארגונים סביבתיים, נציגי/ות ארגוני סטודנטים וכיוצא באלה ואשר אושרו ע"י הנהלת המפלגה והם יחשבו למועצה הראשונה. ההנהלה תקבע סדרים לצירוף חברים/ות נוספים למועצת המפלגה הראשונה.
2 .המועצה תאשר את מצע המפלגה, ואת הרכב ועדת הביקורת ואת חברי/ות בית הדין של המפלגה בהתאם לסדרי בחירתם אשר ייקבעו על ידי ההנהלה.
3 . בראש המועצה תעמוד נשיאות המועצה שתורכב מיו"ר המועצה ושני סגנים/ות שיבחרו על ידי המועצה.
4 .המועצה תתכנס לפחות אחת לשנה ובמסגרת כינוסיה תדון המועצה בנושאים הקשורים לפעילות המפלגה. זימון המועצה, סדר יומה וסדרי הדיון בה יקבעו על ידי נשיאות המועצה בתיאום עם הנהלת המפלגה.
5 .חרף האמור לעיל ניתן לקיים דיון שלא מן המניין באם ביקשו זאת לפחות שליש מחברי המועצה והבקשה תימסר בכתב להנהלת המפלגה ולנשיאות המועצה ובה יפורטו הנושאים שלשמם מבקשים לכנס ישיבה שלא מן המניין.
6 .כיו"ר המועצה הראשונה תכהן נשיאת המפלגה.
7 .בתום כהונתה של המועצה הראשונה, תיבחר המועצה החדשה על כל מוסדותיה, בדרך בה תמליץ הנהלת המפלגה ותובא לאישור המועצה היוצאת.
8 .משך תקופת הכהונה של המועצה הראשונה תוצע על ידי ההנהלה ותאושר על ידיהמועצה, ובלבד שהמועצה הראשונה תכהן לפחות 12 חודשים לאחר הבחירות הראשונות.

ז. יו"ר המפלגה

1 .יו"ר המפלגה ת/יבחר על ידי המועצה הראשונה במועד הקמת המפלגה.
2 .יו"ר המפלגה עומד/ת בראש ההנהלה ות/יקבע את סדר היום לדיון בישיבותיה.
3 .יו"ר המפלגה ת/ינהל את ישיבות המפלגה.
4 .בהעדר יו"ר ההנהלה, יבחר אחד/ת מחברי/ות ההנהלה לנהל את הישיבה ולחתום על הפרוטוקול.
5 .החליט/ה יו"ר המפלגה לפרוש מתפקידו/ה או נבצר ממנו/ה לכהן כיו"ר המפלגה ת/יכהן נשיא/ת המפלגה כיו"ר המפלגה עד לבחירת יו"ר חדש ע"י מועצת המפלגה.
6 .הנהלת המפלגה תקצוב את כהונתו/ה של יו"ר המפלגה ותציע סדרים לבחירת יו"ר חדש, ובלבד שיו"ר מפלגה לא ת/יכהן כיו"ר בשתי מערכות בחירות ארציות רצופות מבלי שנבחר/המחדש בהתאם למנגנונים שיוסכמו.

ח. נשיאת המפלגה ונשיאות המועצה

1 .הנשיאה הראשונה של המפלגה תהיה גב' עדינה בר-שלום.
2 .הנשיאה תהיה חלק מההנהלה של המפלגה, ונשיאת המועצה.
3 .נשיאות המועצה תורכב מנשיא/ת המועצה ושני סגנים/ות.
4 .נשיא/ת המפלגה תהא רשאי/ת להסמיך את סגניה/ותיה לעמוד במקומה באופן זמני, ולהאציל לסגניה/ותיה את סמכויותיה מכח תקנון זה.
5 .הנהלת המפלגה תקצוב כהונתה של הנשיאה הראשונה ותציע את סדרי בחירת הנשיאות הבאה.

ט. הסיעה בכנסת

1 .חברי/ות הסיעה הינם הנבחרים/ות ברשימת המפלגה לכנסת, השרים/ות מטעם המפלגה, בין אם הם/ן חברי/ות כנסת ובין אם לאו – נמנים/ות אף הם/ן עם חברי הסיעה בכנסת.
2 .הנהלת המפלגה תקבע את זהותו/ה של יו"ר הסיעה ותביאו לאישור בפני חברי הסיעה.
3 .הסיעה תקיים ישיבות סיעה קבועות ותדון בנושאים העומדים על הפרק במסגרת מליאת הכנסת וועדותיה ותגבש את עמדתה ביחס לאותן סוגיות, חברי הסיעה יפעלו בהתאם להחלטות הסיעה.
4 .בסוגיות מהותיות העומדות על סדר יומה של הסיעה תגבש הסיעה את המלצתה והחלטתה תתקבל ביחד עם חברי ההנהלה הקבועה.
5 .יו"ר הסיעה ת/יקבע את סדרי עבודת הסיעה והנהלת הסיעה, כינוס ישיבותיה וסדר היום שלה.
6 .נשיא/ת המפלגה והמנכ"ל/ית של המפלגה יוזמנו דרך קבע לישיבות הסיעה.
7 .החלטות במגוון הנושאים העומדים על סדר יומה של הסיעה יתקבלו תוך הטמעת עמדות חברי המפלגה שיבואו לידי ביטוי באמצעות מנגנוני המנהיגות המשתפת המפורטים בפרק יב'.

י. הנהלת המפלגה

1 .הנהלת המפלגה מנהלת את ענייניה השוטפים של המפלגה על פי תקנון זה.
2 .ההנהלה מוסמכת לפעול בשם המפלגה בכל עניין אלא אם נאמר במפורש אחרת.
3 .הנהלת המפלגה תכלול את יו"ר המפלגה, נשיאת המפלגה, יו"ר הסיעה, ושני סגני/ות יו"ר המועצה, חברי/ות הכנסת או המועמדים/ות לכנסת שישובצו בשבעת המקומות הראשונים של מועמדי/ות המפלגה לכנסת, ושני רכזי/ות קהילות. הנהלת המפלגה תתכנס מעת לעת לדיונים בנושאים העומדים על הפרק. על אף האמור, עד לבחירת מועמדי המפלגה לכנסת תכהן כהנהלת המפלגה הנהלה זמנית בהרכב שיאושרר על ידי חברי/ות המועצה הראשונה.
4 .כששה חודשים לפני מועד הבחירות הרשמי לכנסת תביא ההנהלה לאישור המועצה הצעה לגבי אופן הבחירה של מועמדי/ות המפלגה לכנסת. הצעת ההנהלה תאושר על ידי המועצה. היה ויוקדמו הבחירות תביא ההנהלה הזמנית הצעה לדרך בחירת מועמדי המפלגה לכנסת לאישור המועצה בתוך שבועיים מיום ההכרזה על פיזור הכנסת.
5 .ההנהלה תציע את סדרי בחירת חברי ההנהלה ובית הדין של המפלגה.
6 .הנהלת המפלגה תהיה מוסמכת לנהל מו"מ בדבר שיתוף פעולה עם מפלגות או גופים אחרים, לרבות בדבר התמודדות ברשימה משותפת לכנסת או לרשימות המקומיות. הנהלת המפלגה תביא לאישור המועצה את המלצותיה בעניין זה.
7 .הנהלת המפלגה תגבש את המלצתה לגבי כניסת ויציאת המפלגה מהממשלה ותביא את המלצתה לאישור המועצה.
8 .הנהלת המפלגה תקבע מי יהיו השרים ובעלי התפקידים מטעם המפלגה בממשלה, בהתאם לתנאים שיקבעו במסגרת ההסכם הקואליציוני.
9 .ביחס לאמור בסעיפים 6 ו-7 לעיל ונושאים אחרים שיוגדרו על ידי ההנהלה באופן מנומק כבעלי דחיפות מיוחדת, תוכל ההנהלה לבקש את כינוס המועצה לאישור המלצותיה בהודעה שתימסר לחברים ביום הכינוס המיועד, ולא פחות מארבע שעות לפני מועד הכינוס הקבוע. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף יד'(5 ,(גם ביחס לנושאים אלו כינוס יכול להיערך גם באמצעים טכנולוגיים.

יא. ייצוג

1 .המפלגה תשאף לכך שבכל מוסדותיה יהיה הרכב מייצג של הקהילות השונות בחברה הישראלית.
2 .מועמדי/ות המפלגה לכנסת יכללו לפחות 50% נשים.
3 .המפלגה תשאף לייצוג של כ-30% צעירים/ות מתחת לגיל 40 בכל מוסדותיה.

יב. מנהיגות משתפת

1 .המפלגה תבטיח מעורבות והשפעה של כלל חברי/ות המפלגה על סדר יומה והחלטותיה, וזאת באמצעות הטמעת כלי מנהיגות משתפת בפעילותה. כלים אלו יגבירו שקיפות והנגשה של מידע לכלל חברי/ות המפלגה, יאפשרו לחברי/ות המפלגה להעלות הצעות ולהשפיע על סדר העדיפויות בפעילות המפלגה, ויבטיחו קשר רציף בין מנהיגי/ות המפלגה לחבריה/ותיה ומצביעיה/ותיה.
2 .הנהלת המפלגה תמנה רכזי/ות קהילות שיהיו אחראים/יות להטמעת כלי המנהיגות המשתפת בפעילות המפלגה.
3 .שני רכזי/ות הקהילות ימונו להנהלת המפלגה ויהיו אחראים/יות על העברת מידע ותקשורת יעילה בין חברי המפלגה והנהגתה. הנהלת המפלגה תקבע אילו החלטות יובאו להכרעת כלל חברי/ות המפלגה.

יג. בית הדין

1 .המפלגה תקיים בית דין אשר ישמש כמוסד שיפוטי המוסמך לדון ולהכריע בסוגיות אתיות, ובסוגיות הקשורות לבחירות הפנימיות, להתנהלות חברי/ות המפלגה, לקיום החוק, התקנון וכל עניין אחר הקשור להתנהלות מוסדות המפלגה וחבריה/ותיה.
2 .בית הדין ימנה חמישה חברים/ות ובראשו ת/יעמוד משפטן/ית הכשיר/ה לכהן כשופט בית משפט השלום אשר יומלץ על ידי יו"ר המפלגה.
3 .כחבר/ת בית הדין יכול להיבחר כל חבר/ת מפלגה למעט חברי/ות סיעה, הנהלה, או מוסד ביצועי אחר.
4 .חברי/ות בית הדין יאושרו בהנהלה עד לאישור המועצה.
5 .בית הדין יקבע סדרי משמעת, לרבות הליכים משמעתיים ואמצעי משמעת כלפי חברי המפלגה.

יד. ועדת ביקורת

1 .המפלגה תקים ועדת ביקורת אשר תבקר את פעילותה, אופן ניהול תקציבה, ניהול נכסיה, ניהול מוסדותיה, קיום החוק, התקנון, הנחיות מבקר המדינה וכל נושא אחר שיוחלט על ידי הנהלת המפלגה.
2 .ועדת הביקורת תמנה 3 חברים/ות ובראשה ת/יעמוד רואה/ת חשבון או משפטן/ית או בעל/ת תואר אקדמי בתחום הביקורת.
3 .כחבר/ת ועדת ביקורת יכול/ה להיבחר כל חבר/ת מפלגה למעט חבר/ת הנהלה או חבר/ת בית דין.
4 .חברי/ות ועדת הביקורת, לרבות יו"ר הועדה, יובאו ע"י הנהלת המפלגה לאישור המועצה.
5 .חברי/ות ועדת הביקורת יאושרו בהנהלה עד לאישור המועצה.
6 .ועדת הביקורת תגיש להנהלת המפלגה, אחת לשנה, דו"ח אודות פעילותה.
7 .יו"ר ועדת הביקורת ת/יקבע את מועדי התכנסות הועדה וסדרי הדיון.

טו. מליאת המפלגה

1 .מליאת המפלגה מורכבת מכלל חברי/ות המפלגה הרשומים בה.
2 .מליאת המפלגה תתכנס לדיון בתוכניות ביעדים ובפעילויות ארוכות טווח של המפלגה ובסוגיות מהותיות אחרות על פי החלטת ההנהלה.
3 .מליאת המפלגה תכונס על ידי הנהלת המפלגה על פי שיקול דעתה.

טז. ישיבות ההנהלה

1 .יו"ר המפלגה המשמש/ת כיו"ר ההנהלה רשאי/ת למנות ממלא מקום לשם ניהול הישיבה.
2 .יו"ר המפלגה רשאי/ת להסדיר את מועדי ישיבותיה של ההנהלה, דרכי הזימון ודרך ניהולה. ההנהלה תתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים, ולפחות אחת לחודש בשנתיים הראשונות לפעילותה.
3 .בכל ישיבת הנהלה ת/ימונה רשם/ת שת/יהיה אחראי/ת על כתיבת פרוטוקול וסיכום הדיון.
4 .החלטות וסיכומי הדיונים של ההנהלה, יפורסמו לכלל חברי/ות המפלגה באמצעות מנגנוני המנהיגות המשתפת. להנהלה שמור שיקול הדעת שלא לפרסם החלטות וסיכומים העלולים לפגוע בצנעת הפרט וכדומה.

יז. דיונים והחלטות

1 .בסמכות ההנהלה להחליט אילו החלטות תובאנה להחלטת מליאת המפלגה ואילו נושאים יועלו לדיון פתוח בקרב כלל המצביעים/ות או חברי/ות המפלגה.
2 .ההנהלה תביא להכרעת המועצה נושאים כמפורט במסמך זה, ונושאים מהותיים נוספים שתראה לנכון.
3 .המפלגה תשאף לקבל החלטות בכל מוסדותיה בהסכמה ולאחר דיון. במקרה של חילוקי דעות יתקבלו החלטות ברוב של מצביעים/ות, זולת אם החוק או תקנון זה דורשים רוב אחר. היו הקולות שקולים רשאי/ת יו"ר המפלגה להכריע.
4 .ישיבות הנהלת המפלגה מחייבות נוכחותו של יו"ר המפלגה אלא אם הודיע/ה שלא יוכל להשתתף בדיון וימנה ממלא/ת מקום.
5 .דיונים והחלטות של כל גופי המפלגה ובכל נושא יערכו בכינוסים פיזיים או בכלים טכנולוגיים, לרבות באמצעות משאלים טלפוניים, דואר אלקטרוני, קבוצות ויישומים יעודיים, והכל בדרכים ובאמצעים שתקבע הנהלת המפלגה. הנהלת המפלגה תקבע קריטריונים לזיהוי והשתתפות חברי/ות המפלגה בדיונים בפלטפורמות טכנולוגיות, ובלבד שהחלטות שהתקבלו בכל דרך שהיא תתועדנה ותירשמנה בפרוטוקול סדור.

יח. באי/ות כוח המפלגה וזכויות חתימה

1 .הנהלת המפלגה תקבע את באי כוחה של המפלגה והיא רשאית להסמיך אחד/ת או יותר מבין חברי/ות ההנהלה או אחר/ת שאינו/ה חבר/ת מפלגה לחתום בשם המפלגה על מסמכים שיחייבו אותה לבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה.
2 .ההנהלה רשאית לפתוח חשבונות בנקים ולהחליט על זכות חתימה בחשבונות וכן תהא רשאית להחליט בדבר זהות מורשי החתימה אשר יחייבו את המפלגה.

יט. הקמת סניפים וארגונם

1 .המפלגה רשאית להקים סניפים בהחלטת ההנהלה, לקבוע את ארגונם וסדר ניהול ענייניהם.

כ. שינוי תקנון

1 .יוזמות לשינוי תקנון תידונה בהנהלת המפלגה שתביא את המלצותיה לאישור המועצה.
2 .החלטות בנוגע לשינוי תקנון יחייבו השתתפות של לפחות 50% מבין חברי המועצה ורוב של 70% מבין המצביעים.
3 .כל חבר/ת מפלגה רשאי להעלות הצעות לשינוי התקנון באמצעות מנגנוני המנהיגות המשתפת.

כא. מתן הודעה

1 .הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של המפלגה לחבר/ מייסד/ עמית/ חבר הנהלה יינתנו לו במכתב שיימסר לו ביד או ישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, או על ידי פרסום מודעה בעיתון ו/או הזמנה באינטרנט ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שמופיע בטופס ההצטרפות או בכל אמצעי אחר שיומלץ ע"י מנכ"ל המפלגה ויאושר על ידי ההנהלה.
2 .לפי בקשת החבר תשנה המפלגה את מענו הרשום בפנקס החברים.

נגישות