תקנון האתר

תנאי שימוש באתר

 • אתר אינטרנט זה הינו בבעלות וניהול של מפלגת "אחי ישראלי", מס' מפלגה 59-900115 (להלן: "המפלגה" או "מנהלי האתר"). האתר נועד להצגת פעילותה של המפלגה, יעדיה, מטרותיה ומאפשר איסוף תרומות עבור המפלגה והתפקדות אליה. כל שימוש שייעשה באתר האינטרנט על ידי הגולש, לרבות מתן תרומות והתפקדות, מהווה את הסכמתו של המשתמש בו לנהוג בכפוף לתקנון זה ולפיו.
 • המפלגה מאפשרת לגולשי האתר לתרום כסף לטובת פעילות המפלגה באמצעות אתר זה בדרך נוחה, מהירה ובטוחה על ידי שימוש בכרטיס אשראי (בין אם לתשלום יחיד ובין אם על ידי הוראת קבע חודשית).
 • בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי, אשר לאחריה יקבל התורם תשובה מיידית באשר לאישורה של העסקה או דחייתה. דף התשלום מאובטח בהצפנה SSL 2048bit עפ"י תקן PCI הבינלאומי שהינו התקן המחמיר ביותר הנדרש על ידי חברות האשראי בישראל. עם אישור העסקה תישלח לגולש הודעת דוא"ל ובה קבלה בגין התרומה שביצע.
 • מדיניות ביטול תרומה/עסקה: כל תורם אשר ביצע תרומה באתר האינטרנט יהיה רשאי לפנות למפלגה בבקשה לשינוי פרטי החיוב ו/או לגביי ביטול העסקה. חשוב לדעת כי ע”פ חוק הגנת הצרכן 1981, ניתן לבטל כל עסקה שנעשתה באתר בתוך 30 יום מיום שבוצעה באמצעות פנייה בדוא"ל או באמצעות פניה טלפונית אלינו. המפלגה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. תשומת ליבכם כי במידה וחברת האשראי תחייב את המפלגה בעמלה בגין פעולת הביטול או בעבור פעולת החיוב שבוטלה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. ככל והתורם יהיה מעוניין לשנות את סכום התמורה – המפלגה תבצע שינוי של סכום התרומה על פי בקשת התורם.
 • ככל ועסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה על אי ביצוע הפעולה. כדי להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם המפלגה, דרך דף צור קשר או במייל או בטלפון המופיעים באתר.
 • אנא מלאו את פרטיכם האישיים באופן מלא ומדויק, מילוי פרטים כוזבים בטופס התרומה או מתן פרטים שגויים בזדון מהווים עבירה פלילית. תורם או גולש שיעבור עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 • המפלגה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה הבלעדית. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.
 • תכני האתר – תכני האתר לרבות כל דבר שיש לו ביטוי באתר, בין אם הוא נוצר על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ובין אם על-ידי המשתמשים באתר, לרבות, כל ביטוי בכתב, צורה, סימן, קול, תמונה, וידאו וכיוצא באלה, ("תכני האתר") נועדו לשם הנאת המשתמש/ת ולצורך שימוש פרטי ואישי של המשתמש/ת בלבד. אין לעשות באתר ו/או באיזה מתכני האתר ו/או בחלקם שימוש מסחרי או כל שימוש שלא לצרכים פרטיים (בין אם למטרות רווח או שלא למטרות רווח) מבלי לקבל את אישור מנהלי האתר מראש ובכתב.
 • שמירה על תכני האתר – אין לשנות, לשחזר, להציג מחדש, להעתיק, להעביר, לשכפל, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי, להפיץ, למכור, להעניק רישיון שימוש ו/או לעשות כל שימוש דומה או אחר באתר ו/או בתכני האתר או בחלקם ללא קבלת אישור מנהלי האתר מראש ובכתב.
 • שימוש באחריות המשתמש – הגלישה ו/או השימוש באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר עם גלישה ו/או שימוש באתר ו/או ביחס לתכנים הכלולים באתר על ידי המשתמשים ובכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, על טיפים, המלצות, תגובות, דרוגים, התבטאויות, סרטונים, קטעי שמע, וכדומה המועלים על-ידי המשתמשים וכן קישוריות (לינקים) ו/או קבצי מחשב המצורפים לתכנים כאמור. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נוקטים כל עמדה בקשר לתכנים המועלים לאתר על-ידי המשתמשים ואינם תומכים ו/או מזדהים עם איזשהו תוכן הכלול באתר המועלה על-ידי המשתמשים. כל הסתמכות על איזה מתכני האתר, הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 • העדר אחריות לתכני האתר – כל התכנים הכלולים באתר מוצגים לך כמות שהם (AS IS). מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות לטעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים באתר. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר להפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי משתמשים. אין בפיקוח כלשהו לעניין תכנים שיכול ויתבצע על ידי מנהלי האתר לפי שיקול דעתם, כדי להטיל אחריות כלשהי על מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בשל פגיעה ו/או נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשי האתר ו/או כל צד שלישי.
 • קישוריות – באתר עשויות להיכלל מעת לעת קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים. אין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מתחייבים כי כל הקישורים שיימצאו באתר מעת לעת יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. כמו כן מובהר בזאת, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים ולא ישאו בכל אחריות בקשר עם התכנים המופיעים באתרים אחרים אלה או כל תוצאה שתיגרם עקב השימוש באותם אתרים. העובדה שקישור מסוים מופיע באתר אינו מהווה המלצה על האתר או אישור לכך שהמידע באתרים המקושרים הינו נכון, מעודכן ו/או חוקי.
 • הגבלת שימוש או חסימתו – המשתמש/ת מסכים/מה כי מנהלי האתר רשאים לחסום את גישתו של משתמש/ת לאתר או יישומים או חלקים שלו ו/או להגביל השימוש שלו באתר, ומבלי צורך להודיע ו/או להסביר דבר למשתמש/ת, לפי שיקול דעתם הבלעדי. כמו כן, המשתמש/ת מסכים/מה כי מנהלי האתר רשאים להסיר/להגביל/לשנות כל תוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמש/ת לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי צורך להודיע ו/או להסביר דבר למשתמש/ת אשר העלה/תה את התוכן הרלוונטי לאתר.
 • הוראות בדבר העדר אחריות ובדבר חובת שיפוי – המשתמש/ת מסכים/מה ומאשר/ת בזאת כי הוא/היא מוותר/ת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתמש/ת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש ו/או גלישה באתר ו/או חשיפה לתכניו הגם אם ידעו מנהלי האתר או מי מטעמם על אפשרות קיומם, וישפה/תשפה את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר ייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה של המשתמש/ת ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם האמור לעיל.
 • תוכן אסור – המשתמש/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת כי כל תוכן אשר יעלה/תעלה המשתמש/ת לאתר אינו ולא יהיה תוכן בוטה, פוגעני, מעליב, עויין, מאיים, שיקרי, גס, אלים, דוחה, לא חוקי ו/או לא ראוי ("תוכן אסור") ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל (1) תוכן הכולל או המהווה איום, הסתה, המרדה, השמצה, הוצאת דיבה, לשון הרע ו/או התבטאות גזענית או מפלה כלשהי; (2) תוכן המהווה הפרה של הוראות הצנזורה ו/או כל פרסום אסור אחר על-פי כל דין (3) תוכן הכולל פרסומת סמויה או גלויה, קידום מכירות ו/או מידע מסחרי אחר כלשהו ו/או קידום עניינים של ארגון או גוף כלשהו בין אם למטרת רווח ובין אם לאו (4) תוכן הכולל חשיפה של מי שהינם קטינים ללא הסכמתם והסכמת הוריהם או האחראים עליהם ו/או תוכן המציג קטין באופן מבזה ו/או מנוצל ו/או פוגעני אחר ו/או מידע ופרטים כלשהם לגבי קטינים בניגוד להוראות הדין (5) תוכן גס/פורנוגרפי הכולל התבטאות ו/או תמונה ו/או קול בעלי אופי מיני בוטה (6) תוכן המפר ו/או פוגע בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי ו/או מפר סודות מסחריים או חובות אמון של צד שלישי (7) תוכן פוגעני שעשוי לפגוע באופן כלשהו בצד שלישי, לרבות, פגיעה ברגשותיו, בפרטיותו ו/או בצנעתו ולרבות גילוי סיסמאות, פרטים אישיים וכדומה (8) תוכן טורדני, אלים, דוחה ו/או מפחיד (9) תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל" (SPAM) או משלוח המוני של הודעות מכל סוג שהוא שלא על-פי בקשת/רצון הנמענים, לרבות מכתבי שרשרת ו/או משחקי פירמידה למיניהם (10) תוכן הכולל חומר ו/או הפנייה לחומר המכיל סוגים שונים או סוג יחיד של וירוס, באג, סוס טרויאני ו/או משהו כדוגמת אלו (11) תוכן שיש בו ו/או שעשויה להיות בו משום הטעיה, לרבות הטעיה צרכנית (12) תוכן שעשוי לפגוע ו/או לגרום נזק לרכושו של אדם, לרבות, מחשבו ו/או קבצי מחשב ו/או תוכנות המצויים במחשבו (13) תוכן בלתי חוקי ו/או אשר מכיל מסרים ו/או התבטאויות לא חוקיות ו/או מעודד עשיית מעשים לא חוקיים ו/או תוכן המכיל קישורים לאתרים לא חוקיים או אתרים המכילים תכנים לא חוקיים ו/או אשר נותן מידע או מפנה לפעילויות ו/או למקומות לא חוקיים ו/או המהווה עילה לתביעה אזרחית או פלילית כלשהי (14) תוכן המהווה שיתוף קבצים אסור.
  המשתמש/ת מסכים/מה ומאשר/ת כי ידוע לו/ה שחל איסור חמור וחד משמעי להעלות לאתר תוכן אשר הינו תוכן אסור או להפנות (לרבות בדרך של קישור) לתוכן אסור ו/או לאתרים אחרים המכילים תכנים אסורים כאמור.
 • פעולות אסורות – המשתמש/ת מתחייב/ת שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו ו/או לשירותים המוצעים בו בכל דרך שהיא ובכלל זה מתחייב/ת שלא לבצע איזו מהפעולות הבאות: (1) להעלות לאתר תוכנות ו/או קבצי או יישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים (2) לערוך שינויים טכנולוגיים כלשהם באתר ו/או בתכני האתר ו/או בכל מידע/יישום ו/או שירות אחר המצוי באתר לרבות אמצעי האבטחה המצויים באתר(3) להתערב או לשנות את הקוד המקורי של האתר ו/או את קבצי המקור של האתר ו/או של תכני האתר (4) להתחזות לאדם או ישות אחרים, לטעון בשקר כי הנו/ה קשור לאדם או ישות, לזייף חתימה אלקטרונית של אדם, לתאר בצורה מסולפת את המקור, הזהות או מידע המועברים דרך האתר או לבצע כל פעולת נוכלות דומה (5) להשתמש באתר למטרות לא חוקיות או המפרות חוקים, כולל אך לא מוגבל לחוקים הקשורים לזכויות יוצרים, קניין רוחני, הגנת מידע ופרטיות (6) להשמיץ, להטריד, לעשות שימוש לרעה, לאיים, או לרמות משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, לאסוף או לנסות לאסוף פרטים אישיים על משתמשים או צדדים שלישיים ללא הסכמתם, או לעשות שימוש בפרטים אלה מעבר למה שהותר לפי תנאי שימוש אלה תוך הבנה כי הפרטים הכתובים הינם למטרות היכרות אישית בלבד.
 • דיווח על ידי המשתמש – ניתן לפנות למנהלי האתר באמצעות עמוד צרו קשר בדבר דיווח על טעויות / תוכן שגוי, ואולם מנהלי האתר יפעלו לפי שיקול דעתם ואינם מתחייבים לפעול בהתאם לפנייתך. במידה שהינך יודע/ת על פגיעה אפשרית כלשהי במשתמשי האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או על פעולה כלשהי בקשר עם שימוש באתר שמהווה ו/או צפויה להוות הפרה כלשהי של הוראות הדין – הנך מתחייב להודיע למנהלי האתר על כך ללא דיחוי.
 • זכות תביעה בגין הפרה – מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה להם על-פי הדין או על-פי תנאי שימוש אלו, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לתבוע משתמש/ת שהעלה/העלתה תוכן אסור לאתר ו/או הפר באופן אחר את הוראות תנאי השימוש. המשתמש/ת מתחייב/ת בזאת לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או כל דבר אחר שייגרם למי מהם בגין תביעה ו/או דרישה של צד ג' כלשהו בקשר לתוכן אסור שהעלה המשתמש לאתר ו/או כל הפרה אחרת של הוראות תנאי השימוש.
 • זכויות קניין רוחני – המשתמש/ת מאשר/ת ומסכים/מה כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של תכנים ומגוון מוצרי התוכן באתר אשר הועלו על-ידי מנהלי האתר הינם בבעלותם הבלעדית של מנהלי האתר ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו למנהלי האתר ו/או מי מטעמם זכות שימוש בתכנים אלו ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מנהלי האתר הינם הבעלים הבלעדיים ו/או בעלי זכויות השימוש בפטנטים, במדגמים, בשמות, ובסימנים המסחריים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים בו לרבות כל מידע הכלול בשרותים הניתנים באתר, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, טקסטים, קבצים, יישומים שונים, גרפים, תמונות, קטעי שמע, מוזיקה, קטעי וידאו, דמויות, תסריטים, תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול באתר.
 • הענקת רשיון– זכויות היוצרים והקניין הרוחני של תכני האתר אשר הועלו על-ידי המשתמשים, כולל אך לא מוגבל למוצרי תוכן כגון: מוסיקה, תמונות, תוכנות, גרפיקה, מידע כתוב ו\או אחר, הינן של המשתמשים אשר העלו אותם לאתר. יחד עם זאת בעצם העלאתו של משתמש תוכן כלשהו לאתר מעניק/ה המשתמש/ת ללא תמורה למנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או לגופים אחרים עימם קשורה החברה בשיתופי פעולה בקשר עם תכני אינטרנט ("בעלי הרישיון"), באופן בלתי חוזר ולתקופה בלתי מוגבלת, רישיון שימוש מלא ובלתי מוגבל (שאינו בלעדי) באותם תכנים ("רישיון השימוש"), דהיינו מעניק להם זכות לנהוג בתכנים ללא הגבלה. רישיון השימוש כולל את הזכות לעשות כל פעולה שבעלי הרישיון ימצאו לנכון לעשות באותם תכנים ו/או בחלקם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרסומם, העתקתם, הפצתם, שיווקם, עיבודם, קיצורם, שכתובם, שחזורם, שידורם בכל מדיה תקשורתית, תרגומם לשפות שונות, הדפסתם, עריכתם, עשיית כל שימוש מסחרי בהם לצרכי האתר וכן את הזכות להעניק רישיון משנה בזכויות כאמור לכל צד שלישי שבעלי הרישיון ימצאו לנכון. על אף האמור, רישיון השימוש אינו כולל את הזכות להפקת רווחים.
 • העלאת תכנים על ידי משתמש– בעצם העלאת תכנים כלשהם לאתר על ידי משתמש/ת, פוטר/ת המשתמש/ת בזאת את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מכל אחריות בקשר עם אבדן ו/או פגיעה ו/או נזק שייגרמו לאותם תכנים. בנוסף, המשתמש/ת רשאי/ת ומתחייב/ת להעלות לאתר אך ורק תוכן מקורי של המשתמש/ת ו/או תוכן אשר לגביו יש למשתמש/ת זכויות שימוש ו/או ההיתרים, ההרשאות ו/או הרישיונות המתאימים אשר מקנים לו/ה את הזכות להעלות את אותו תוכן לאתר.
 • תיקון פרסום– מובהר כי אם בפרסום תוכן כלשהו באתר לא ניתן קרדיט אשר על-פי תנאי השימוש היה צריך להינתן ו/או ניתן קרדיט שאינו נכון – הסעד היחיד והבלעדי כלפי מהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיה מתן הקרדיט הנכון על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לגבי התוכן הרלוונטי החל מהמועד בו הובאו בפני מנהלי האתר כל הנתונים הנדרשים לשם בחינת הנושא.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע:

 • המפלגה מכירה בחובתה לשמור על פרטיות הגולשים והתורמים באתר.
 • אנו מבטיחים כי המפלגה לא תעביר את פרטי התורמים לאף גורם שלישי, מלבד ל:
  • חברת האשראי, לצורך ביצוע פעולת הסליקה בלבד.
  • מבקר המדינה, בהתאם לסמכויות שהוקנו לו בחיקוקים שונים.
 • המפלגה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר (באמצעות דוא"ל) מידע על פעילותה ופרסום ניוזלטר בתחומי פועלה לגולשים אשר שמילאו את פרטיהם באתר. בכל הודעת דיוור תינתן לכם האפשרות להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 או לחילופין באמצעות פניה ישירה אל המפלגה (באמצעות דוא"ל) לצורך הסרתכם מרשימת התפוצה.
 • בעת השימוש באתר, המפלגה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקראת ו/או צרכת דרך האתר ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. המפלגה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע זה לצרכיה בלבד, לרבות פילוחו לנתונים סטטיסטיים לשם ייעול השימוש וחווית המשתמש באתר.
 • אתר המפלגה עושה שימוש בקבצי "עוגיות" (cookies) לצורך פעילותו השוטפת ואבטחת המידע בו ולצורך שיפור חווית המשתמש בו, על ידי התאמתו להעדפות הגולשים. ה"עוגיות" הן למעשה קבצי טקסט המיוצרים על ידי הדפדפן דרכו מתבצע השימוש באתר והם מכילים מידע אודות נתוני הגלישה של כל משתמש באתר. כמו כן, ייתכן ובאתר ייעשה שימוש בקבצי "עוגיות" שמקורם בצדדים שלישיים כמו גוגל ופייסבוק. חשוב לדעת כי ניתן לנטרל את שמירת "העוגיות" על ידי שינוי הגדרות בדפדפן איתו מבוצעת הגלישה. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי נטרול אופציה זו עלולה לפגום בחוויית הגלישה באתר ולגרום לכך ששירותים מסוימים באתר לא יהיו זמינים או פעילים (באתרנו ו/או באתרים אחרים).
 • אנו מייחסים חשיבות עליונה לשמירה על המידע של גולשי האתר ועושים כמיטב יכולתנו לשמור עליו. יחד עם זאת, אין אנו יכולים להבטיח באופן מוחלט שהמידע יהיה חסין לחלוטין מכל פריצה ו/או שימוש בלתי מורשה ולכן איננו יכולים להתחייב לכך. לכן, בעת שימוש באתר הגולש מאשר כי הוא מבין זאת ומסכים לכך.
 • על אף האמור בסעיפי מדיניות פרטיות לעיל, המפלגה תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, רק במקרים שלהלן –
  • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי המפלגה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • אם יתקבל בידי המפלגה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לנו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
  • במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המפלגה ו/או מי מטעמה;
  • אם המפלגה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שהמפלגה תשנה את המבנה המשפטי שלה, לרבות במקרה בו תעבור פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – המפלגה תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;
  • על–פי בקשתך המפורשת.

תרומות למפלגה באתר

 • חוק מימון מפלגות קובע סכום מרבי לתרומה למפלגה שאינה מיוצגת בכנסת ומעמידו על 5,000 ₪ בשנה ועל 11,500 ₪ בשנת בחירות.
 • חוק מימון מפלגות מגביל את סכום התרומה ל"אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו". פירוש הדבר הוא, כי סך התרומה המשפחתית, הכוללת את תרומתם של בני המשפחה התלויים לפרנסתם בראש המשפחה ושלו עצמו, לא תהיה גדולה מהסכום המרבי.
 • על התורם/ת למסור למפלגה את השם המלא, מען , מספר זהות מספר טלפון וכתובת דואל.
 • המפלגה חייבת לרשום את התרומה ולהוציא כנגדה קבלה ובה פרטי התורם. רשימת התורמים נתונה לביקורת מבקר המדינה, והוא בודק אם לא התקבלו תרומות בניגוד לחוק. יתר על כן, כל תרומה בשווי 500 ש"ח ויותר מתפרסמת, יחד עם פרטי התורם, באתר האינטרנט של מבקר המדינה וב"רשומות".
 • אישור על שימוש בכרטיס פרטי ולא של תאגיד :במתן התרומה הריני לאשר כי כרטיס האשראי שבו נעשית התרומה הינו כרטיס אישי שלי ולא של תאגיד.

התפקדות למפלגה באתר

 • לצורך התפקדות למפלגה, על המבקש בחברות להצהיר על התנאים הבאים:
  • אני אזרח/ית ישראל המצטרף/ת מרצוני למפלגת אחי  ישראלי. אינני חבר/ה במפלגה אחרת ואני מקבל/ת את עקרונותיה הרעיוניים, הפוליטיים והארגוניים של אחי ישראלי ומתחייב/ת לשמור ולקיים את הוראות החוקה והתקנון של מפלגת אחי ישראלי וכן את החלטות מוסדותיה.
  • ידוע לי כי דמי החבר השנתיים, במועד חתימתי על טופס זה, הינם בסך של 50 ₪ למתפקד/ת,  וכן כי שיעור דמי החבר השנתיים יקבע מעת לעת, בהתאם להחלטת הנהלת אחי ישראלי.
  • אני מסכים/ה לקבל מאחי ישראלי דיוור ומידע פרסומי באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים.
  • אני מאשר/ת לאחי ישראלי להעביר לבעלי תפקידים במפלגה את שמי ואת הפרטים שלי לצורך יצירת קשר, לרבות את כתובת הדואר האלקטרוני שלי.
  • ידוע לי כי פרטיי המזהים יעודכנו ויאומתו מול מרשם האוכלוסין וזאת לשם יצירת קשר עם חברי המפלגה וניהול בחירות מקדימות בלבד.

לאחר שקראתי את תנאי השימוש הריני מסכים/מה לכל תנאיהם ומקבל/ת אותם במלואם.

נגישות