מנהיגות משתפת – מנגנונים לשיתוף ציבור

המטרה היא לקיים איזון ראוי בין שותפות מתמשכת עם כלל הציבור וחברי המפלגה לבין מנהיגות אחראית, חרוצה ויעילה. זאת, באמצעות שיתוף מייעץ – טרם קבלת החלטות; שיתוף משתף – תוך כדי תהליך; שיתוף מאשרר – לאחר קבלת החלטות.

אחי ישראלי תבטיח מעורבות והשפעה של כלל חברי המפלגה על סדר יומה והחלטותיה, וזאת באמצעות הטמעת כלי מנהיגות משתפת בפעילותה. כלים אלו יגבירו שקיפות והנגשה של מידע לכלל חברי המפלגה, יאפשרו לחברי המפלגה להעלות הצעות ולהשפיע על סדר העדיפויות בפעילות המפלגה, ויבטיחו קשר רציף בין מנהיגי המפלגה לחבריה ומצביעיה. מטרתנו היא לשלב כלים מעולמות שיתוף הציבור, על מנת לקדם מעורבות ויכולת השפעה של חברי המפלגה, מבלי להסיר אחריות להחלטות מהמנהיגים הנבחרים של המפלגה (שילוב של שיתוף, מנהיגות ואחריות). לצורך כך, בהתאם לתקנון המפלגה, ימונו מנהלי קהילות שיהיו אחראים להטמעת כלי המנהיגות המשתפת בפעילות המפלגה, יהיו חברים בהנהלת המפלגה ויהיו אחראים על העברת מידע ותקשורת יעילה בין חברי המפלגה והנהגתה.
אנחנו מתחייבים! לפעול בשקיפות, להנגיש מידע רלוונטי לציבור, לאפשר לבוחרי המפלגה לנקוט יוזמה ולהשפיע על סדר יומה, לאפשר מגע ותקשורת ישירים ורציפים בין חברי הכנסת הנבחרים לבין ציבור הבוחרים באופן שוטף.

עקרונות נוספים במצע מפלגת אחי ישראלי

נגישות