דיור, תחבורה, קיימות

דיור, תחבורה, קיימות, אחריות חברתית ותאגידית קשורים כולם זה בזה קשר הדוק, ויש לדון בהם כמכלול. אלה הם מרכיבים מרכזיים בחיי היומיום שלנו, אשר בשנים האחרונות הפכו לקלפי מיקוח פוליטיים במקום שיתפתחו מתוך הצרכים האמיתיים של האוכלוסייה ההולכת וגדלה, במרכזי הערים ומחוצה להם.
תכנון תחבורתי נכון, בדגש על מערך תחבורה ציבורית יעיל, מאפשר נגישות גבוהה להשכלה, לתעסוקה, לפנאי ולשירותים, וכן הוא מהווה כלי מרכזי בהורדה של מחירי הדיור ובצמצום פערים חברתיים. אלה חיוניים ליצירתה של סביבה בת קיימא עם ניצול משאבים מיטבי, אשר מצד אחד – עונה על צרכי ההווה ומן הצד השני- מבטיח את קיומנו בעתיד הקרוב והרחוק.
למרות כל זאת, אין בישראל מדיניות ברורה בנושא הדיור. מוסדות התכנון מתמקדים באישור תכניות לתוספת יחידות דיור, בעיקר בשולי הערים, ותכניות הבינוי למגורים נגזרות משיקולים כלכליים ואלקטורליים קצרי טווח.
מפלגת אחי ישראלי תפעל מתוך מחויבות ואחריות לפזר את מסך הערפל וחוסר הוודאות השורר בתחומי הדיור, התחבורה והסביבה: נחזיר את התכנון והביצוע לשולחנם של אנשי המקצוע, ונתיר את הפוליטיזציה הקושרת בין התכנון לבין פוליטיקה ויוצרת עיוות מכוון בהיצע ובביקוש, עיוות המוביל לכאוס תכנוני וחוסר ודאות בקרב הציבור.

תכנון ודיור

 • שילוב דירות קטנות (עד 3 חדרים) בכל פרויקט בניה והגדלת הנגישות למשכנתאות לכלל אזרחי ישראל.
 • בנייה של דיור בר-השגה והבטחת היתכנות כלכלית באמצעות סבסוד, פיתוח תשתיות והסרת החסמים המעכבים את הבניה.
 • האצת תהליכי התחדשות עירונית במרכזי הערים הוותיקות, שיקום שכונות ותמ”א 38, בדגש על יישובי הפריפריה – שם, יינתנו תמריצים והנחות (או זיכוי מס) לקבלנים שמבצעים תוכניות תמ”א. בנוסף, צמצום בניית המגדלים – והתאמתם כלכלית, חברתית וסביבתית.
 • הרחבת מאגר הדיור הציבורי ע”י קביעה כי בכל מתחם חדש שייבנה – יחוייב היזם לבנות 2-5% דירות לטובת הדיור הציבורי, כפי שהדבר נעשה במדינות אחרות והוכח כמטיב מאוד עם התכנון ועם התושבים; מתן זכות קניין לדיירי הדיור הציבורי שירכשו הדירה בטווח של 20-15 שנה, בקיזוז תשלומי השכירות ששולמו.
 • הגדלת מספר יחידות הדיור המיועדות לשכירות ארוכת טווח.
 • חיזוק מעמדן של ועדות התכנון המקומיות ותוספת תקנים לאנשי מקצוע בעלי ידע בתכנון, סביבה, חברה וכלכלה.
 • הכנת תכנית מתאר ארצית המיועדת ליישובי המיעוטים בישראל, בהתאמה לצורכי הקהילות השונות ובשיתוף נציגיהן.
 • עידוד מדיניות פיתוח והנגשת פרויקטים לצעירים, ולאוכלוסייה מוחלשת בפרט.
 • החלת אפשרות לבנים ממשיכים ביישובי – פריפריה, כמו גם ביישובי ההתיישבות העובדת, במחיר שפוי ובהישג יד.
 • העמקת תהליכי שיתוף הציבור בפרויקטי בניה: הקמת מערכת מידע גלויה ונגישה, החלת חובה חוקית על שיתוף נציגי תושבים בטרם הגשת התכנית למוסדות התכנון.

רפורמה בתחבורה הציבורית

 • הכנה מידית של תכנית חירום לפתרון משבר התחבורה בישראל.
 • שדרוג מערך התחבורה הציבורית הקיים, על ידי הגדלת הסובסידיה והוספה של כלי תחבורה חדישים ומודרניים, הן בתחום הרכבות והן בתחום האוטובוסים.
 • הגדלת המשאבים לקידום ופיתוח תשתיות לתחבורה בת קיימא – נת”צים, מצלמות אכיפה, שבילי אופניים, שבילי הליכה, הצללה ועוד.
 • המשך קידום מערכת התחבורה המסילתית, שתאפשר נגישות נוחה למקבצי מגורים ותיקים וחדשים, גם בשולי הערים, לרבות פרוייקטי מחיר למשתכן.
 • הפעלת התחבורה הציבורית בשבת באופן חלקי שיאפשר נגישות למתחמי ציבור, גם בסופי שבוע ומועדי ישראל: בתי חולים, שירותים חיוניים, מוסדות תרבות ופנאי ועוד.
 • האצת ההקמה של רשויות תחבורה מטרופוליניות בעלות סמכויות ביצוע בחיפה, ירושלים, תל אביב ובאר שבע.
 • פיקוח על מחירי חניונים המשרתים מוסדות ציבור.
 • התניית כל תכנית בנייה חדשה בהגשת תסקיר תחבורה ציבורית מפורט, על-פי עקרונות התכנון מונחה התחבורה.
 • בעתיד, ובהתאם לפיתוחים הטכנולוגיים בתחום, יש לשקול נגישות גם למרכזי תחבורה אווירית, שתהא זמינה, גמישה וזולה יותר, כולל בקרבה לאזורי תעסוקה ותעשייה.

סביבה

 • גיבוש מדיניות תכנון ארוכת טווח המתייחס לקרקע כאל משאב ציבורי, תוך שמירה על שלמות המערכות האקולוגיות
 • הקמת מסגרות לטיפול בסוגיות סביבתיות כגון: זיהום נחלים ומי תהום, חריגות בנייה, מזבלות לא חוקיות ועוד, לרבות שיתוף פעולה עם מדינות שכנות.
 • תמרוץ ועידוד ממשלתי לתעשיות ידידותיות לסביבה.
 • גיבוש תכנית לאומית להצלת ים המלח.
 • החלת מדיניות שימור אתרים היסטוריים והחלת חובה חוקית לעריכת שימוע ציבורי על כל הצעה לשינוי יעוד תכנוני של אתר בעל משמעות היסטורית.
 • יישום מעבר לאנרגיות ממקורות מתחדשים תוך קביעת יעד מדיד של אחוזים מוגדרים מסך משאבי האנרגיה של המדינה בכל שנה.

עקרונות נוספים במצע מפלגת אחי ישראלי

נגישות