מטרות המפלגה

מפלגת "אחי ישראלי – החיבור הוא הסיפור" הינה בית פוליטי חדש המבוסס על פוליטיקה של טוב משותף – מתינות, כבוד הדדי וחתירה להסכמות. המפלגה תרתום אנשי עשייה מצדדים שונים של החברה הישראלית למהלך פוליטי משותף. בראייתנו "שונות היא כוח – והחיבור זה הסיפור".

מטרות המפלגה:

  1. לפעול לקידום אסטרטגיה חברתית-כלכלית-סביבתית משותפת, המבוססת על צמיחה מכלילה ותכליתה שוויון הזדמנויות, צמצום פערים וקיום בכבוד לכל אזרח ואזרחית. בראייתנו החינוך הוא ערך יסודי ומכשיר מרכזי לשינוי חברתי, ונתמקד בו. אנו רואים בקידום הנגב והגליל יעד מרכזי באסטרטגיה זו. נקדם תכנית לתיקון חברתי שתתעדף את הפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל.
  2. לפעול לקידום החיים המשותפים בישראל כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית. לאפשר לקהילות השונות לשמר את זהותן מתוך הכרה באחר, כבוד הדדי והקפדה על "אי כפייה".
  3. לפעול על פי הערך "בקש שלום ורדפהו": לצד ביצור ביטחונה של ישראל, נפעל באופן יזום ומחדש לקידום הסכם שלום והסדרים לסיום הסכסוך עם שכנינו, תוך הבנת הצורך בפשרות משני הצדדים.
  4. לפעול למיגור השחיתות האישית והמוסדית בישראל.

 

המפלגה רואה בשיתוף הציבור עקרון יסוד לדרך התנהלותה. תקנון המפלגה ודרך קבלת ההחלטות בה יבטאו גישה של "מנהיגות משתפת".

נגישות